Civilizáció

Az emberi civilizáció legjelentősebb forradalma – a városiasodás – ötezer évvel ezelőtt kezdődött, és ennek az ősi civilizációnak az eszményei ma is befolyásolják életünket. “Minden civilizáció áldozatul esik annak az ellentmondásnak, ami eszményei és történelmi valósága között feszül;…”

Az un. nyugati civilizáció talán még ezer évre sem tekint vissza. A nyugati barbárok számára a rómaiak hozták a civilizációt, ennek az évezredes civilizációnak azonban nyugaton semmiféle előzménye, folytonossága nem volt. A nyugat egy része a római birodalom bukása után jórészt vissza is süllyedt eredeti barbarizmusába, illetve ezen civilizáció romjain kezdett új építkezésbe. Ez az építkezés azonban szükségszerűen a Konstantin által összegyúrt kereszténységen alapult, és szinte teljességgel idegen volt az arab, indiai és kínai eszményrendszertől. Márpedig a világ nagyobbik fele az utóbbiakhoz tartozik. Vagyis a mai nyugat-európai kultúra nem “helyben termett”, folytonos, saját történelmi múlttal rendelkező, hanem egy a negyedik-ötödik század táján kinyilatkoztatott – gyakorlatilag az Ószövetségen alapuló – eszmerendszer kötelezővé tételével megvalósított “alapigazság.”

Említett mutatványával Konstantin eleve beprogramozta a bukást. Egyrészt azzal, hogy a zsidó mítoszt beépítette saját alapigazságába. Másrészt, hogy precedenst teremtett a Hatalom kinyilatkoztató és vallásalapító lehetőségére. Nem véletlen, hogy meghatározó ideig a kereszténység erőszakos uralma tudott érvényesülni a nyugat-európai civilizációban. De az erőszaknak köszönhető az is, hogy ki tudott alakulni a nyugati individualizmus, és a szabadságról vallott individualista felfogás hatalmas ajándékot jelentett a világnak.” Ha nem így lett volna, ma is várnánk a zsidók messiását és lógatnánk lábunkat a négy elefánt tartotta lapos föld szélén a semmibe.

Tehát van egy “történelem nélküli” elcseszett alapigazságunk. Ennek fenntartása sehogy másképp nem képzelhető el, mint ahogyan eddig is történt. Dogmásítjuk. Erőszakkal vitathatatlanná tesszük. Minden kényes kérdésre a dogmával válaszolunk.

De nem kellene elfelejteni, hogy a római birodalom bukása után a nyugati alapigazságot…”egy Közel-Keletről származó vallással, Egyiptomból érkező szerzetességgel és Itáliából származó írott nyelvvel…” kellett új renddé kovácsolni.

A kovácsolás 700 körül történik egy jarrowi kolostorban. Anélkül, hogy innen kimozdult volna, itt, a Szent Pál kolostorban állítja össze a judeokeresztény vallás, a görög-római humanizmus és jog maradványai és a bennszülött germán társadalom és nyelv elemeiből a Nyugat Bibliáját egy Beda Venerabilis nevű történetíró szerzetes. (Ha netán a Micimackót írja meg, akkor most a Micimackó lenne a nyugati kultúra alappillére…)

A nyolc és tizenegyedik század az arab kultúráé. És az arab kultúra iszlám közvetítéssel jut Európába. A tizedik századi Bászrában arab tudósok fogalmazzák meg egyetemes multikultúra utáni vágyat. „ …Amennyiben az arab hit összefogna a zsidó intelligenciával, az iraki oktatással, a keresztény életvezetéssel, a görög tudással, az indiai miszticizmussal, és a szúfi életmóddal, akkor ez az emberiség tökéletesedését szolgálná…”

Ehelyett azonban a maga útját járó nyugati civilizáció tovább folytatja önmaga keresését és kétségkívül hatalmas szellemi erőfeszítéseket tesz annak megtalálására, miközben harcolnia kell török és mongol birodalmakkal. De bekövetkezik a fordulópont, az Újvilág felfedezése. És a történelem folyamán először, – szintézis helyett – a nyugati civilizáció Egyetlen Igazsága szándékosan lát neki egy másik civilizáció megsemmisítésének.

” Utólagos bölcsességgel persze már látjuk, hogy 1492 a világ összes bennszülött népe számára fordulópontot jelentett, hiszen a nyugati vallás és ideológia ellenük viselt szisztematikus háborújának kezdetét jelentette…Európai civilizációnk fényt visz a bennszülöttek sötétségébe, de mi is nyerünk: aranyat; és arannyal azt csinálhatunk a világban amit csak akarunk, lelkeket vihetünk a paradicsomba…” – írta Kolumbusz királynéjának.

„És az arannyal azt csinálhatunk a világban, amit csak akarunk…de ismerős valahonnan…oóóó! Rossz aki zsidóra gondol…még kiderülhet, a spanyol királyné is a zsidók markában volt…

Innen már csak egy ugrás az Öböl háború, a civilizáció bölcsőinek lerohanása Bagdad és Bászra. Az Újvilág és az ő Kizárólagos Igazsága. A keresztény dogma elsődleges fellegvára ma Amerika. Ha Amerika nem védelmezi meg a Nyugati Civilizációt mije marad ?

Történelme nincs, ez a vallás biztosít számára történelmet. A demokrácia üres formaság. Vallás és fegyverek, ez az „ősi hagyomány.” De ez a vallás kezdeteitől fogva inog, nem véletlen, hogy megannyi reformer a niceai zsinattól a kreacionizmusig fáradozott és munkálkodik jobbításán, csekély sikerrel.

Ebben a közelítésben nincs mit csodálkoznunk azon, kis hazánk is kétségbeesetten keresi történelmét, s nem lelvén fogódzót menekülnek teoretikusai az Arvisurákhoz és egyéb újólag összehevenyészett „mítoszokhoz”. Már csak össze kell gyúrni – amúgy Konstantiánusan – a Szent Koronát a Fehérló fiával, kicsit fűszerezni turullal és csodaszarvassal, oszt jónapot, kész a sötétség.

A „modern” nyugati civilizáció bölcsője bizonyos értelemben Anglia. Itt alakul ki leginkább az individualizmus, és jelenik meg a hétköznapokban, a személyes szabadságnak és magántulajdonnak házasságokra és a birtokra, közvetve a családra gyakorolt hatásával. A javak felhalmozása, az életbiztonságra törekvés átértékeli a családot, születésszabályozó mechanizmusként lép fel.

(Vagyis nem kellene nyüglődni a mai viszonyok miatt, mert nem a család és a nagypolitika viszonya határozza meg az életminőséget, hanem az anyagi javak és a mindenkori családmodell. A népesség növekedéstől sohasem fog szárnyalni a gazdaság, legfeljebb az olcsó munkaerő, vagy éppen a munkanélküliség.)

Egyidejűleg létrejönnek a demokratikus alapintézmények kezdetei, is mint pl. a „common law”.

De Angliát viszonylagos elszigeteltsége ellenére is sanyargatják a „barbárok”, elsősorban a dánok.

Az angol királyságot 1016-ban el is foglalják a dánok. (István idejében vagyunk!) Európa másik számottevő nagyhatalma Németország. Neki is meg van a maga baja – a franciák. Az (észak)nyugat-európai kultúra sohasem fogadta be igazán a római kereszténységet.

Ha Konstantin „gyúrhatott”, Mohammed már mé’ ne. Gyúrt is. De okos fickó volt, nem akart plagizálni. Benézett a korabeli szerzői jogvédő hivatalba, azután itt-ott változtatott a sztorin.

„Allah, a Tudós és Bölcs, elküldte és küldetéssel bízta meg a Próféták pecsétjét, a próféták sorát lezáró kegyes küldöttét, a mi példaképünket Mohammedet – Allah áldja meg – az ő küldetését az egész emberiség számára rendelte el. S kiválasztotta őt az arabok közül, jóllehet az egy írástudatlan nép volt, semmilyen ismeretük nem volt a tudásról, s előzőleg sem rendelkeztek semmilyen, kinyilatkoztatott könyvvel. S a Magasztos azzal a keggyel fordult feléjük, hogy küldetéssel ruházta fel hozzájuk szólóan egyik közülük való emberüket…” – írja egy hazai internetes iszlamista honlap.

Lehet megnyugodni. Ezek a gyaur iszlamisták sincsenek messze a saját Arvisurájuktól…

Visszatérve Európára. Kellett hétszáz év, mire elkezdődhetett egy újabb felvilágosodás, szakítás a római kereszténységgel. Az iszlámtól nem sújtott brit protestánsok, holland kálvinisták, német lutheránusok mentek a maguk útján. A szellem és „új tudomány” nem különben. És az eredmény: Francis Bacon. Amikor az emberek elérik a legnagyobb hatalmat az „emberek világában”, akkor annak a „világnak az óriási erőforrásait a természet ellen fordítják” – vélte tudni Bacont próféciáját egy olasz filozófus. Bacon azonban nem került a hivatalos próféták klubjába. Vesztére tovább gondolkodott.

Kaszparovtól kérdezték egy alkalommal riporterek, hogyan lett sakkozóvá. És Kaszparov azt válaszolta a sötét korabeli szovjet viszonyokra utalva: „mi mást lehetett itt csinálni.”

Szóval így qrta el Bacon is a prófétaságot. Azt mondta (?) az „új tudományról”, hogy amikortól elkezdi alkalmazni attól fogva „ az emberek dolgaiban az, ami a leghasznosabb a gyakorlatban az a legpontosabb is lesz az elméletben…az ember válik önmaga törvényévé, többé nem függ Istentől.”

És ötszáz év múlva :..”a Nyugat és egyszersmind a bolygó fővárosa is az Újvilágban található…a Sötét Kor nyugati barbárainak örököse, nyelve, kultúrája és vallása ugyanaz.” Értsd: mint felfedezőié. Most épp a kreacionizmusnál tart.

A civilizáció nem azonos a vallással, a vallás a civilizáció része. Nincs civilizáció vallás nélkül, pedig lehetne.

Mark Pagel, a Reading Egyetem evolúcióbiológusa véleménye szerint az összetett politikai rendszerek létrejöttében a nyelvnek és nem a vallásnak volt meghatározó szerepe. Állítása szerint a társadalmak a kapcsolati és kereskedelmi hálózatok révén váltak egyre komplexebbé, a nagyhatalmú istenek megjelenése pedig remek eszközül szolgált az uralkodó osztály hatalmának fenntartásához.

Irodalom: Michael Wood – Az első civilizációk nyomában

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük